Rustmästaren

Smedernas odlingsjord i kvarteret Rustmästaren, Örebro

Rönngren, J. & Vinoy, T. 2020. Smedernas odlingsjord i kvarteret Rustmästaren, Örebro. Arkeologisk utredning. Rustmästaren 13 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:34.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning inom kvarteret Rustmästaren i Örebro kommun inför ett planerat nybygge. Ytan ligger inom det område som sedan 1600-talet har kallats Norra Smedjebacken och därför eventuellt innehåller lämningar efter smidesverksamhet. Kartstudier visade att bebyggelse har funnits i utredningsområdets sydvästra del enligt en karta från år 1680. I en senare karta, från år 1797, kallades området för ”smedernas slåtterallmänning”, vilket antyder att eventuell tidigare bebyggelse har rivits och att marken, inom hela utredningsområdet, därefter har nyttjats för odling. Vid schaktning påträffades odlingslager i nio schakt med spår efter smidesaktivitet i form av sekundärdeponerade slaggklumpar, kulslagg och glödskal. Utöver odlingslager påträffades husgrunder från 1800- och 1900-tal i form av sten-, tegel- eller betongfundament. De fanns i utredningsområdets norra och södra del.