Möljesta

Spår av ett gravfält i Möljesta

Larsson, S. 2021. Spår av ett gravfält i Möljesta. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2003:3825, L2003:3571 m.fl. Möljesta 1:2, 1:4 och S:2 Muktorp socken Köpings kommun Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:22.

Arkeologgruppen AB har i november 2020 genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Möljesta i Köpings kommun, Västmanlands län. Uppdraget utfördes i samband med att Mälarenergi Elnät AB schaktade inför nedläggandet av ny lågspänningskabel inför en kommande nyanslutning. Vid schaktningen framkom en anläggning som utgörs av ett brandlager innehållande ett fåtal fragment av brända ben, samt resterna av en överbyggnad av sten. Tillsammans med närliggande fornlämningar, en möjlig hög och fyra möjliga stensättningar, har anläggningen förmodligen utgjort ett sammanhängande gravfält som med tiden röjts undan. Anläggningen har daterats genom 14C till vendel–vikingatid, registrerats i Kulturmiljöregistret och fått lämningsnummer L2021:1613.