Förundersökning i Sanna-Knista

Sten- och järnåldersboplatser i Knista-Sanna

Karlenby, L. 2022. Sten- och järnåldersboplatser i Knista-Sanna. L2021:368, L2021:369, Knista-Sanna 1:19, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:11.

I april 2021 genomförde Arkeologgruppen en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Knista-Sanna 1:19 i Lekebergs kommun. I området har sedan tidigare registrerats en stenåldersboplats och en järnåldersboplats. De har nu förundersökts för att fastställa deras storlek, omfattning (i form av antal anläggningar och hur väl de var bevarade) och karaktär. Stenåldersboplatsen gav relativt stort och varierat stenmaterial vid utredningen, det fortsatte den att göra vid förundersökningen. Det rörde sig om avslag och redskap i flinta, kvartsit, kvarts och bergart. I området fanns också ett diffust kulturlager som motsvarade spridningen av merparten av fynden – och inom detta område fanns också anläggningar i form av stolphål och gropar. Området tolkas som platsen för en mindre bosättning med en möjlig byggnad. Dateringen bör hamna i mesolitisk tid.

Vid undersökningen av järnåldersboplatsen framkom fler anläggningar av samma typ som vid utredningen: stolphål från byggnader, härdar och förmodade ässjor. Fynden från järnåldersboplatsen utgjordes av keramik, en del slagg och bränd lera. Av lämningarnas karaktär kan man göra bedömningen att det förmodligen rör sig om en eller fler byggnader. De kan haft funktion både som bostad och som verkstadshus. Möjligen kan en byggnad ha varit en smedja.