Sanna Knista

Sten- och järnålderslämningar vid Edsbergs Sanna gård

Karlenby, L. 2021. Sten- och järnålderslämningar vid Edsbergs Sanna gård. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. L2021:368, L2021:369, Knista-Sanna 1:19, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2021:06.

Inom området grävdes 130 schakt jämnt spridda över ytan. I de flesta schakten var det tomt på anläggningar även om det förekom skiftningar i färg som möjligen skulle kunna vara spår av aktiviteter, men i flera fall föreföll det röra sig om rotbränder och liknande naturliga processer. Spritt över ytan kom enstaka stolphål och störhål som föreföll vara spår efter hägnader och andra jordbruksaktiviteter. Även rester efter en banvaktarstuga framkom i den sydöstra delen av området, intill den övergivna banvallen. Ett mindre antal härdar fanns över området. Enstaka, och inte i sådan omfattning som förväntat, fanns spår av aktiviteterna kring Sannamarken, som sedan 50-talet hållits på platsen. De spår som kom från marknaden befann sig främst i ytskiktet. Huvuddelen av anläggningarna bedömdes som sentida. Inom två ytor framkom dock lämningar som klart visade att de var av äldre karaktär, säkert förhistoriska. I den södra delen av ytan, i en sluttning mot söder och en före detta våtmark, framkom fynd av slaget stenmaterial. Det första fyndet var en kärna av bergart, ännu osäkert vilket material, samt ett avslag från den som bearbetats till ett multiverktyg. Det rörde sig om en kombination av en skrapa och en knivsegg. Vid sållning av jorden och den underliggande sanden framkom ytterligare ett kvartsitavslag och två mindre flintor – ett splitter och ett avslag. Två avslag av kvarts hittades också. Där fanns ett mörkfärgat lager samt gropar och rännor som möjligen kan vara spår från bosättningen. Höjden över havet är runt 60 meter och utifrån SGU:s strandförskjutningskartor skulle detta kunna innebära en datering till 8500 BP. Den andra platsen var belägen i den norra delen, strax söder om täktområdet. Där kom flera stolphål och ett par härdar fram. Ett av stolphålen var stenskott och överlag var anläggningarna av en karaktär som säkerställde en bedömning att det rörde sig om förhistoriska lämningar. Till yttermera visso kom det fram förhistorisk keramik i en av härdarna. Anläggningarna kom inom en begränsad yta; det kom dock ett par stolphål cirka femtio meter bort som också torde höra till den lilla boplatslämningen. Platsen kan troligen dateras till järnålder, förmodligen till dess äldre del.