Tångeråsa

Tångeråsa, fornl. nr. L1980:3436 m. fl., schaktningsövervakning

Karlenby, L. 2021. Tångeråsa, fornl. nr. L1980:3436 m.fl., schaktningsövervakning. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:3436, L1980:3437, L1980:3647 och L1980:3648, stensättningar, inom fastigheten Dalhult 5:1 i Lekebergs kommun, Örebro län. Arkeologgruppen AB rapport 2021:27.

Företaget Calltech AB planerade att lägga ner kabel i Tångeråsaområdet. Vid lämningarna L1980:3436 m.fl. passerade ledningen i sådan närhet att Länsstyrelsen fann det lämpligt att besluta om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB tilldelades arbetet och medverkade i övervakande syfte vid grävningsarbetena. Längs en sträcka på cirka 100 meter medföljde en arkeolog och säkerställde att inga fornlämningar skadades vid arbetena. I samband med schaktningsarbetena iakttogs ytterligare ett par stensättningar på den västra sidan av vägen och på den östra, i direkt anslutning till schaktningen, påträffades en möjlig stensättning eller ett röjningsröse. Detta skadades dock inte av arbetena. Schaktningsarbetet i sig berörde inte någon fornlämning.