Kapellbacken

Tillbaka till Kapellbacken

Strengbom, E. 2021. Tillbaka till Kapellbacken. Kompletterande utredning. L1985:6631, Eskilshem 1:4, Klosters socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:25.

Eskilstuna kommun planerar att bygga en ny förskola inom del av fastigheten Eskilshem 4:1. Inför byggnationen har Arkeologgruppen AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, genomfört en kompletterande arkeologisk utredning vid Kapellbacken i centrala Eskilstuna. Enligt traditionen ska det ha funnits ett medeltida träkapell som tillhörde Johanniterklostret på platsen. År 1977 och år 2016 undersöktes delar av Kapellbacken utan några spår efter äldre lämningar, men ingen av undersökningarna berörde det nu aktuella området. De tidigare arkeologiska insatserna har visat att stora ingrepp i Kapellbacken har skett både kring sekelskiftet och i efterkrigstiden och inga spår av aktiviteter från äldre tider kunde påvisas. Inte heller denna kompletterade utredning kunde påvisa några fornlämningar.