Rudan Lindesberg

Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad strandtomt med möjlighet till bete

Johnny Rönngren, J. 2020. Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad strandtomt med möjlighet till bete. Arkeologisk förundersökning. L1980:710, Rudan 12, Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:04.

I samband med att en gräsyta om 300 kvadratmeter inom kvarteret Rudan i Lindesberg skulle omvandlas till en asfalterad parkering fick Arkeologgruppen AB i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att utföra en arkeologisk förundersökning. Vid undersökningen grävdes fyra schakt om sammanlagt 86 kvadratmeter. Under ett metertjockt utfyllnadslager med grus och blålera påträffades i samtliga schakt en äldre markhorisont, troligen efter en strandäng. Lagret var 0,2–0,3 meter tjockt och innehöll en hög andel nedbrutet växtmaterial. Keramikfynd daterade lagret till 1600–1700-tal. I ett schakt påträffades en avfallsgrop som innehöll rikligt med frö- och växtmaterial från bland annat hästkastanjer, våtmarksväxter och olika bärsorter. Det påträffade frö- och kärnmaterialet utgör därmed en blandning av djurfoder, latrininnehåll och rester av växtmaterial från tomten. Kart- och arkivstudier visade att det aktuella undersökningsområdet, från mitten av 1600-talet, gått från att utgöras av en icke hävdad sankäng till att, under 1700-talet, inkorporerats i staden som inhägnad betesfålla.