Torpstugor, bytomt och boplatsläge i Sandåker

Rönngren, J. 2022. Torpstugor, bytomt och boplatsläge i Sandåker. L1980:7588, L1980:7619, L2022:1540, L2022:1541, L2022:1542, L2022:1543, Sandåker 1:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk utredning etapp 1. Arkeologgruppen AB rapport 2022:13.

Inför planering av bostadsbebyggelse inom fastigheten Sandåker 1:1 har Arkeologgruppen utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Inventeringen utfördes våren 2022. Utredningsområdet omfattade 23 hektar, beläget i Sandåkers ägor i Stora Mellösa socken. Befintliga registrerade lämningar inom utredningsområdet utgjordes av två lägenhetsbebyggelser, vilka var bedömda som möjlig fornlämning. I samband med ominventeringen av dem reviderades den antikvariska bedömningen:
• 2 lägenhetsbebyggelser – övrig kulturhistorisk lämning

I samband med utredningen registrerades ytterligare fyra lämningar i Kulturmiljöregistret (KMR).
• 3 lägenhetsbebyggelser – ingen antikvarisk bedömning
• 1 bytomt – möjlig fornlämning

Därutöver har ett grav- och boplatsläge identifierats inom vilken bortplöjda stensättningar från järnålder samt boplatslämningar från neolitikum och/eller järnålder kan påträffas. Inom området förekom även sentida lämningar, vilka inte registrerades i KMR, men som utgör spår efter mänsklig verksamhet från 1800-tal och tidigt 1900-tal. De ingår i rapporten som objekt då de behövde förklaras i syfte att inte missta dem för arkeologiska lämningar. De utgjordes av:
• 2 hägnader i form av stenmurar
• 1 färdväg i form av fägata

Sandåkers by, har medeltida belägg och utgjordes under historisk tid av fyra gårdar, vilka löd under Göksholms gård.