Träflis- och odlingslager i Kyrkogatan, Örebro

Rönngren, J. 2021. Träflis- och odlingslager i Kyrkogatan, Örebro. L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:01.

När en fastighet i centrala Örebro, inom stadslager L1980:4669, skulle anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet fick Arkeologgruppen AB i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att utföra en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med markarbetet. Vid fältarbetet påträffades rester efter en husgrund i form av stensyll, grundsula och betonggolv hörande till en byggnad som uppförts efter stadsbranden år 1854 och sedermera rivits under 1940-tal. Vidare påträffades, inom en liten yta, två odlingslager och två avsatta kulturlager som daterades till 1600–1800-tal. En märklig omständighet var att de påträffade lagren sluttade ned i sydöstlig riktning fastän de påträffades i västra sluttningen av den ås på vilken staden ursprungligen var uppförd. Lagren tolkades utgöra lämningar från tidigare bakgårdsmiljö till tomter vars bebyggelse främst varit belägna på åsens krön, längs huvudgatan. Emellertid påträffades ovan nämnda lämningar inom en ytterst begränsad yta varför det är vanskligt att dra alltför vida slutsatser på ett sådant magert material.