Tre plus två stensättningar blir ett gravfält i Knista socken

Rönngren, J. 2020. Tre plus två stensättningar blir ett gravfält i Knista socken. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2020:11599, L1981:8269, L1981:8002, L1981:7781, L1981:7248, L1981:7196, Högen 1:4, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:74.

Då markkabel skulle grävas ned inom Knista (fastighet Högen 1:4) utförde Arkeologgruppen AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning längs tre sträckor med närhet till stensättningar. I två fall rörde det sig om två ensamliggande stensättningar där schakten grävdes omkring 20-30 meter från stensättningarna. I ett fall grävdes ett schakt omkring 5-10 meter förbi tre intilliggande stensättningar som låg på västra sidan om en bruksväg. Här påträffades två oregistrerade stensättningar. Då de två nya stensättningarna låg i nära anslutning till de tre redan registrerade, kom de att registreras som ett gemensamt gravfält (L2020:11599).