Risinge-Falla

Trindyxa och kvartsavslag vid fiberschakt i Falla, Risinge

Rönngren, J. 2020. Trindyxa och kvartsavslag vid fiberschakt i Falla, Risinge. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2011:8365, L2011:9022, L2011:9174, L2011:8364, Risinge-Falla 1:4, 2:4, 2:5 och 2:95, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:41.

I samband med att Finet AB skulle gräva ned fiberkabel inom Risinge socken fick Arkeologgruppen AB i uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län att utföra en arkeologisk schaktningsövervakning. Vid markarbetena skulle fyra lämningar i form av två boplatser (L2011:8365, L2011:8364), en bytomt (L2011:9022) och ett hyttområde (L2011:9174) beröras. Innan schaktningsövervakningen hade påbörjat hade gräventreprenör av misstag påbörjat schaktning inom en boplats och bytomt (L2011:8365 och L2011:9022). Vid okulär besiktning av boplatsen påträffades en trindyxa och fyra kvartsavslag. Fynden föranledde en revidering av den antikvariska statusen hos boplats L2011:8365 att ändras från möjlig fornlämning till fornlämning. I det schakt som grävdes genom bytomt L2011:9022 och boplats L2011:8364 påträffades två härdar och ett brandlager. En härd som påträffades i sydöstra delen av bytomten 14C-daterades till 1031–1182 e.Kr. Härden och brandlagret som påträffades inom boplats L2011:8364 14C-daterades till 1491–1647 respektive 1527–1949 e.Kr. Inom hyttområde L2011:9174 påträffades slagglager som nyttjats som vägfyllning till den väg som låg invid schaktet.