Örebro slott

Undersökning av Örebro slotts västra slottsterrass utanför det sydvästra tornet

Rönngren, J. & Ohlsson, R. 2020. Undersökning av Örebro slotts västra slottsterrass utanför det sydvästra tornet. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:33.

I samband med en planerad ombyggnation i form av öppnandet av en sedan tidigare igenmurad öppning i det sydvästra tornet utförde Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Ett omrört fyllnadslager påträffades samt en störning i form av en nedgrävning innehållande en kabel. I fyllnadslagret påträffades modern spik, glas och porslin samt kritpipor, varav ett skaft kunde dateras till första halvan av 1600-talet. Ett påträffat putslager tolkas härröra från bortrensningen av puts från slottsfasaden under sekelskiftet 1800–1900.