Uppgradering av VA i Sigtuna

Ekman, T. 2022. Uppgradering av VA i Sigtuna. L2015:2168, Sigtuna 2:152, Sigtuna stad och kommun, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:24.

Sigtuna kommun har genomfört uppgraderingar av vattenledningar, främst byte av äldre serviceventiler och brandposter. Arkeologisk schaktövervakning har genomförts i tio schakt då arbetsområdet ingår i fornlämning L2015:2168, Sigtuna stadslager. Schakten bestod av gropar med 2–3 meters diameter och upp till 2 metet djupa. Schaktningen kunde i stort sett ske i äldre schakt. Endast i ett schakt påträffades en ursprunglig lagerföljd. Den dokumenterades men kunde kvarligga genom en justering av schaktområdet. I övrigt konstaterades enbart återfyllda massor. Inga fynd tillvaratogs.