Hökmossen

Utredning etapp 2 i Hökmossen

Larsson, S. 2021. Utredning etapp 2 i Hökmossen. Arkeologisk utredning etapp 2. Hökmossen 1:6, Nykvarns kommun, Turinge socken, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:09.

Arkeologgruppen AB har i november år 2020 genomfört en arkeologisk ut redning etapp 2 inom fastigheten Hökmossen 1:6 i Nykvarns kommun i Södermanland. Utredningen berörde ett möjligt boplatsläge från stenålder beläget söder om en bergsplatå intill sjön Yngern. Vid schaktningen på träffades en härd som kan utgöra rester av en tillfällig lägerplats, den har registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR) och fått lämningsnummer L2021:808.