Rinkaby 1000x300 px

Utredning för VA i Rinkaby

Balknäs, N. 2024. Utredning för VA i Rinkaby. L2024:365, L2024:261 & L2024:257 boplatslämningar övrig, L2024:254 härd, L2024:252 & L2024:249 röjningsrösen, Rinkaby 3:10 m.fl., Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2024:04. Arkeologisk utredning etapp 2.

I samband med Örebro kommuns planläggning av nya vatten- och avloppsledningar i ett område runt Rinkaby, Närke, har Arkeologgruppen utfört en arkeologisk utredning etapp 2. Utredningen gjordes i slutet av oktober 2023. Ytorna för utredningen grundades i de sträckningar som Arkeologgruppen
i en arkeologisk utredning, etapp 1, pekat ut som områden där fornlämningar kan förekomma. Ytorna har efter rapporten för etapp 1-utredningen justerats efter ändringar i planläggningen för ledningarna. Lämningar påträffades på sju platser. Det är dock endast sex av dem som registrerats i Fornreg. Fyra lämningar utgör fornlämning, två utgör övrig kulturhistorisk lämning. Utöver ovanstående fanns även äldre odlingslager och diken. Generellt var marken hårt plöjd och matjordsdjupet uppgick på flera ställen till 0,5 meter.