Långnäs

Utredning, Långnäs 5:1, Trosa

Ekman, E. 2020. Utredning, Långnäs 5:1, Trosa. Arkeologisk utredning. Långnäs 5:1, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2002:07.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Långnäs 5:1 i Trosa kommun. Utredningen omfattade ett cirka 19 hektar stort område med huvudsakligen kuperad skogsmark. Särskilt fokus lades på lämningarna av ett båtsmanstorp, benämnt L1993:4497 i Kulturmiljöregistret (KMR). Det gällde såväl dess status idag, som ett försök att fastställa dess ålder. Med hjälp av skriftliga källor görs en bedömning att torpet anlades runt år 1750. Området är igenvuxet idag, men husgrunderna är klart synliga. I övrigt påträffades inga fornlämningar vid utredningen, inte heller några objekt som föranledde vidare åtgärder.