Utredning på Åsen, Gullspång

Balknäs, N. med bidrag av Ramström, A. 2024. Utredning på Åsen, Gullspång. Hägnadssystem L2024:207, Åsen 1:4, del av Åsen 1:3, Amnehärad socken, Gullspång kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:01.

I samband med planering av industriområde i Gullspångs kommun har Arkeologgruppen utfört en arkeologisk utredning. Området var vid utredningstillfället skogsmark. Inga kända fornlämningar fanns före fältarbetet. Utredningen omfattade inventering och sökschaktning. Inom undersökningsområdet
identifierades 14 objekt. Ingen av de påträffade objekten bedömdes vara fornlämning. Två objekt har registrerats som övrig kulturhistorisk lämning. Objekten bestod av:
Boplatsläge, Ej fornlämning
Boplatsläge, Ej fornlämning
Hägnadssystem, Övrig kulturhistorisk lämning, L2024:207
Röjningsröseområde, Övrig kulturhistorisk lämning, ingår i L2024:207
Boplatsläge, Ej fornlämning
Bebyggelse, uppgift om, Ej fornlämning
Bebyggelse, uppgift om, Ej fornlämning
Boplatsläge, Ej fornlämning
Bebyggelse, uppgift om, Ej fornlämning
Boplatsläge Ej fornlämning
Brunn, Ej fornlämning
Gårdstomt, Ej fornlämning
Bebyggelse, uppgift om, Ej fornlämning
Boplatsläge Ej fornlämning