Kor på Vinön

Utredning på Vinön

Balknäs, N. 2022. Utredning på Vinön. Vinön, Lännäs socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:57.

Arkeologgruppen har i september 2021 genomfört en arkeologisk utredning på Vinön, Örebro kommun, Närke. Utredningen skedde på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro och var ett led i planeringen av anläggande av vatten- och avloppsledningar på ön. Länsstyrelsen bedömde att det kunde finnas fornlämning under mark utmed två delsträckor. En längre sträcka på 1,5 kilometer löpte i nord-sydlig riktning utmed den östra sidan av en moränås. Den andra sträckan var cirka 250 meter lång och löpte i en mindre väg utmed ett gravfält. Ett flertal anläggningar mättes in, men endast en härd daterad till 500-talet e.Kr. kan med säkerhet sägas utgöra fornlämning. Övriga lämningar var hårt åtgångna av plöjning och kopplas till odlingsrelaterad verksamhet, sannolikt i historisk tid.