Granakurvan

Väg 268, Granakurvan

Ramström, A. 2020. Väg 268, Granakurvan. Arkeologisk utredning etapp 2. Fresta och Vallentuna socknar, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:14.

Arkeologgruppen AB har under hösten 2019 och våren 2020 genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 inför planerad ombyggnation av väg 268 mellan E4:an i Upplands-Väsby kommun och Sursta i Vallentuna kommun. Arbetet genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län vilka också var beslutande i ärendet (dnr 431-41129-2019). Kostnadsansvaret bars av Trafikverket. Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 2 var att ta reda på om fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetsföretaget. Utredningen har i huvudsak utförts som utredningsgrävning i syfte att hitta boplatser som ej är synliga ovan mark eller för att bedöma lämningars antikvariska status där detta ej varit möjligt okulärt. Utredningens målgrupper utgörs främst av Länsstyrelsen och Trafikverket. Totalt skulle tolv objekt genomgå arkeologiska insatser. Antalet kom dock att modifieras något då tre objekt (objekt 36, 46 och 49) lyftes bort från utredningen. Objekt 36 lyftes bort av Trafikverket då man inte kunnat komma i kontakt med ägaren till fastigheten. Objekt 46 ingick i en arkeologisk förundersökning år 2015 och fick därmed sin antikvariska status bedömd (Sundin 2015). När det gällde objekt 49 skulle den justeras med ny inmätning och beskrivning, detta hade dock redan gjorts år 2014 (Björklund 2014). Två objekt utgör fasta fornlämningar, objekt 49 (L2017:6762) och objekt 52 (L2017:6935). Det tidigare nämnda objekt 49 utgörs av en stensträng vilken blivit delad i två delar vid anläggandet av en väg som idag är tagen ur bruk. Objekt 52 utgör resterna efter torpet Nygärdet som finns belagt i det äldre historiska kartmaterialet från 1700-talet (Lantmäteristyrelsens arkiv A-28-4:1 och Lantmäterimyndighetens arkiv akt 01-fre-15). Två objekt, objekt 36 och objekt 46, lyftes bort ur utredningen och bedömdes där med aldrig, se ovan. Åtta objekt, objekt 34, 35 (L2013:8244), 38, 46, 55, 58, 60, 65 och 66 bedöms efter de arkeologiska insatserna ej utgöra fornlämningar.