Väghållningsstenar i Byrsta – eller fornlämningen som försvann

Karlenby, L. 2020. Väghållningsstenar i Byrsta – eller fornlämningen som försvann. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1979:1365, L1979:1397 och L1979:1398, fastigheten Byrsta 4:11, Kumla socken och kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2020:72.

Vid nedläggning av fiber längs vägen förbi fastigheten Byrsta 4:11 passerades platsen för L1979:1365 m.fl. (tre registrerade väghållningsstenar). På Länsstyrelsens uppdrag genomfördes en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning av Arkeologgruppen AB den 3 november 2020. En bedömning skulle också göras av om stenarna faktiskt var väghållningsstenar; de skulle också läggas åt sidan så att de inte kom till skada vid kabelgrävningen eller om möjlig resas upp. Vid övervakningen kunde fastställas att ingen av de tre stenarna var väghållningsstenar, så långt det var möjligt att fastställa. Det fanns inga spår efter inhuggna figurer eller bokstäver som dylika stenar brukar ha. Två stenar låg ned och flyttades utanför den direkta närheten till det planerade schaktet. Den mellersta stenen visade sig fortfarande stå upp och lämnades på ursprunglig (?) plats. Fornlämningarna bedömdes inte vara fornlämning. Registreringen i Kulturmiljöregistret har ändrats till ”övrig kulturhistorisk lämning”.