Vågen

Våghuset i Karlstad

Knabe, E. & Larsson, s. 2020. Våghuset i Karlstad. Arkeologisk förundersökning med efterföljande undersökning.
L2007:9898, Karlstad socken och kommun, Värmland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:59.

Under våren och sommaren år 2019 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk förundersökning med efterföljande arkeologisk undersökning inom kvarteret Vågen i Karlstad, Värmlands län. Lämningarna visade sig vara från stadens våg- och tullhus. Undersökningen fastslog att lämningar från fyra faser kunde urskiljas. Fas I utgörs av ett fåtal hägnadslämningar i form av stör- och stolphål nedgrävda i älvsanden. Fas II utgör den mest kontextrika och består av en husgrund med spår av flera ombyggnationer. Fasen sträcker sig från 1630-talet fram till år 1789 då byggnaden rivs. Fas III består av fragmentariska rester av det stenhus som uppfördes på platsen mellan år 1789 och 1795. Huset förstördes senare i stadsbranden år 1865. Fas IV utgörs av de kontexter som faller utanför fornlämningsbegreppet. De består av bebyggelselämningar från stadshotellets uthus och trädgård.