Orion

Värme och kyla till Orion 1

Ekman, T. 2020. Värme och kyla till Orion 1. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2015:3458/RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1, Södertälje stad och kommun, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:05.

Arkeologgruppen AB har utfört en schaktningsövervakning inom fastigheten Orion 1 i Södertälje stad. Där skulle Telge Nät AB installera nya ledningar för värme och kyla. Schaktningen berörde en cirka 90 löpmeter lång sträcka. Schaktet hade ett medeldjup av 1,70 meter. Det kom till största delen att förläggas till äldre schakt och områden där tidigare markarbeten skett. Inga arkeologiska lämningar berördes.