Vendeltida boplats i Björk

Karlenby, L. 2021. Vendeltida boplats i Björk. Arkeologisk utredning. Lämning 2021:4723, Björk 2:1, Köpings socken och kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:38.

På Länsstyrelsens uppdrag har Arkeologgruppen AB utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Björk 2:1 i Köpings kommun och socken. Området planerades för avstyckning av villatomter. Utredningen gav som resultat att en yta på cirka 1 200–1 400 kvadratmeter kunde bedömas innehålla spår efter en boplats med stolphål, en härd och ett kulturlager (L2021:4723). En 14C-analys gav en datering vendeltid (591–657 e.Kr.) och den relativt begränsade bosättningsytan kan tala för att det rör sig om en första etablering på platsen. Den närliggande gravfältet (L2003:2181) kan vara från denna tid och sträcka sig fram i vikingatid.