Vilsta: grav- och boplatsområde under brons och järnålder, en kalkugn och en färdväg

Strengbom, E. med bidrag av Karlenby, L., Ohlsson, R. 2023. Vilsta: grav- och boplatsområde under brons och järnålder, en kalkugn och en färdväg. L1985:6660 Hägnad, L1985:6661 Grav- och boplatsområde, L2023:3869 Stensättning, L2023:3600 Hägnad, L2023:3599 Stensättning, L2023:3598 Grav markerad av sten/block, L2023:3597 Gravfält, L2023:3591 Kalkugn, L2023:3590 Hägnad, L2023:3589 Stensättning, L2023:3579 Färdväg , Lagersberg 1:3, Lyktan 3 & 7, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:27.

Eskilstuna kommun har för avsikt att exploatera en cirka 34 200 kvadratmeter stor yta inom fastigheterna Lyktan 7, Lyktan 3 och Lagersberg 1:3 i Eskilstuna kommun och detaljplanen kom att beröra fornlämning L1985:6661 och L1985:6660 med tillhörande fornlämningsområde. I samband med det utförde Arkeologgruppen en arkeologisk förundersökning inom hela exploateringsytan. Sammanlagt har 188 anläggningar och lager mätts in och dokumenterats inom förundersökningsområdet. Anläggningar finns spritt över hela ytan, men med en koncentration till impedimentet. I anslutning till det kända fornlämningsområdet påträffades ytterligare gravar och boplatslämningar och ytan kom att utökas i Kulturmiljöregistret. Ytterligare ett mindre gravfält om fem stensättningar, tre ensamliggande stensättningar, två hägnader, en kalkugn och en färdväg framkom vid förundersökningen. Tio daterade anläggningar (varav en från modern tid) visar på aktiviteter i området från äldre bronsålder (keramik) fram till historisk tid. Flera överlagringar fanns och dateringarna hade en tyngdpunkt kring yngre bronsålder och äldre järnålder.