Fiber genom Varv, Styra och Allhelgona
socknar i Östergötland – tretton
lämningar och sex nyregistreringar

Rönngren, J. 2020. Fiber genom Varv, Styra och Allhelgona socknar i Östergötland – tretton lämningar och sex nyregistreringar. L2010:7012, L2009:9850, L2010:2117, L2010:2912, L2009:9952, L2010:7481, L2010:2843, L2010:2111, L2009:9953, L2009:8008, L2009:7999, L2012:822, L2009:8012, L2020:8886, L2020:7271, L2020:4609, L2020:4600, L2020:4592, L2020:4589, Varv, Styra och Allhelgona socken, Motala och Mjölby kommun, Östergötland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2020:62.

I samband med att Utsikt Bredband AB skulle utföra markarbeten i form av nedgrävning av fiber i Motala och Mjölby kommun skulle ett flertal lämningar beröras vid markarbetena. Arkeologgruppen AB fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län att utföra arkeologiska schaktningsövervakningar inom de berörda lämningarna. Sammanlagt berördes 13 tidigare kända lämningar, vilka utgjordes av fossil åkermark, stensättningar, begravningsplatser, boplatser, bytomter och lägenhetsbebyggelse. Hos två lämningar omvärderades den antikvariska statusen från möjlig fornlämning till fornlämning då arkeologiska resultat eller kart- och arkivstudier motiverar ändringen. I samband med arbetet nyregistrerades sex nya lämningar då de låg i nära anslutning till schaktarbetet eller berördes av det. Schaktning utan arkeolog utfördes inom fem lämningar.