Ågatan, Örebro

Ågatans föregångare

Balknäs, N. 2021. Ågatans föregångare. L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro stad och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:50.

Arkeologgruppen har, i samband med markarbeten för dragning av fjärrkyla på Ågatan i centrala Örebro, genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Så gott som hela ledningssträckan var störd av tidigare markarbeten, men utmed en kortare sträcka fanns äldre vägbeläggning bevarad. De tidigare schaktade delarna innehöll i de övre skikten rena massor, men i botten fanns ställvis omrörda massor med inslag av äldre material.