Aktivitetsyta från äldre järnålder och en enigmatisk kallmurskonstruktion i Norrtorp

Balknäs, N. 2023. Aktivitetsyta från äldre järnålder och en enigmatisk kallmurskonstruktion i Norrtorp. Fornlämning L2022:476, boplatsområde, fastighet Norrtorp 5:3, Kumla kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk undersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:06.

Arkeologgruppen har utfört en arkeologisk undersökning av boplatsområde L2022:476 inom fastigheten Norrtorp 5:3 i Kumla kommun, Närke. Fornlämningen upptäcktes i samband med den arkeologiska förundersökningen av fossil åkermark (L2019:1784 och L2019:1798) som Arkeologgruppen genomförde under hösten 2021.
Vid undersökningen dokumenterades närmare 100 arkeologiska kontexter. Anläggningarna bestod främst av rösen med röjningssten i toppen och skärvsten i botten samt av härdar och kokgropar. Ett röse bestod enbart av röjningssten, ett annat enbart av skärvsten utan konstruktionsdetaljer. Det sistnämnda röset överlagrade den brunn som undersöktes vid förundersökningen (Karlenby 2022). Centralt inom undersökningsytan låg det röse (A2014) där förhistorisk keramik påträffades vid förundersökningen. Det visade sig bestå av en central, kallmurad rundel med en plan yta av kalkstenar lagda i en cirkel. I rösets södra del fanns även flera block som var lagda på den äldre marknivån. Ett lager med skärvsten fanns i den nordvästra delen där det var närvarande på alla stratigrafiska nivåer. Runt om och inuti den centrala kallmuren fanns keramik. Även slagg och ett kvartavslag påträffades. Keramiken var till karaktär mycket likartad och dateras till romersk järnålder. Även fem av totalt sju 14C-dateringar (inklusive dateringar från förundersökningen) gav romersk järnålder. Den avvikande dateringen var från nyare tid och kom från skärvstenshögen och toppen av röjningsröse A2014.