Äldre landsväg invid väg 56 i Julita socken

Rönngren, J. 2022. Äldre landsväg invid väg 56 i Julita socken. L1982:8503, Fågelsta 2:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:06.

I samband med att Trafikverket planerade breddning och nybyggnation av väg 56 i Julita socken, har Arkeologgruppen genomfört arkeologisk förundersökning av färdväg L1982:8503. Färdvägen utgörs av en bevarad rest av den tidigare landsvägen som löpte mellan Bie och Hjälmarsnäs och som finns belagd i två kartor från sent 1600-tal. Vägen var i bruk fram till tidigt 1900-tal då väg 56 anlades, till stora delar längs samma sträcka som den tidigare landsvägen. Vid förundersökningen av vägbanken påträffades, i samtliga schakt, ett hårt packat grusigt moränlager som tolkades utgöra rester efter den äldre vägbanan. Material från åsen, på vilken vägen löper, har utnyttjats som vägunderlag och sannolikt som fyllnadsmaterial då vägen underhållits under dess brukningsperiod.