Älvesta 1:69

Bergold, H. 2020. Älvesta 1:69. Älvesta 1:69, Kumla socken och kommun, Närke. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2020:29.

I samband med ett garagebygge har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning. Den aktuella ytan ligger inom området för Älvesta bytomt, objektnr L1981:7138 i Kulturmiljöregistret (KMR). Syftet var att klargöra om fornlämning finns inom det aktuella området. Ytan grävdes med grävmaskin. Överst fanns grästorv, resterande massor ner till orörd marknivå bestod av fyllnadsmassor med byggavfall, rivningsbråte samt en stor mängd sten och block. Inget av antikvariskt intresse kunde konstateras i schaktet.