Arkeologisk utredning etapp 1 mellan Sundby, Svartsjö och Lybeck

Ramström, A. 2021. Arkeologisk utredning etapp 1 mellan Sundby, Svartsjö och Lybeck. Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:49.

I samband med att Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för ny kraftledning mellan Sånga, Ekerö kommun och skarvpunkt Lövstafjärden, har Arkeologgruppen genomfört en arkeologisk utredning etapp 1, se figur 1.

Utredningsområdet uppgick till en yta om cirka 160 hektar och utredningen genomfördes under sensommaren 2021. Få arkeologiska insatser har gjorts under senare år i den här delen av Färingsö.

Den arkeologiska utredningen etapp 1 har innefattat kart- och arkivstudier samt fältinventering. Vid inventeringen registrerades 15 objekt.

Antikvarisk bedömningAntal Kända sedan tidigare
Fornlämning42
Övrig kulturhistorisk lämning3 
Boplatsläge6 
Möjlig fornlämning1 
Ingen antikvarisk bedömning11

Bland boplatslägena har ett objekt, objekt 7, räknats in. Objektet är en förhöjning på andra sidan Svartsjöviken sett från den äldre borganläggning som fanns på platsen före det nuvarande slottet. Den möjliga fornlämningen utgörs av en lägenhetsbebyggelse, objekt 4, som ej kunnat tidfästas med hjälp av skriftliga källor, vilket gör att en antikvarisk status på lämningen inte kan avgöras utan ytterligare arkeologiska insatser. Objekt 8, L2015:7760, har inte kunnat återfinnas vid fältinventeringen, i och med det har lämningen inte kunnat bedömas antikvariskt.