Arkeologisk utredning etapp 2 inom Åkeshov 1:1, Bromma

Ramström, A. 2022. Arkeologisk utredning etapp 2 inom Åkeshov 1:1, Bromma. Åkeshov 1:1, Bromma socken, Stockholms stad och kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2022:31.

I samband med upprättandet av en förnyad detaljplan inom fastigheten Åkeshov 1:1 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 av ett boplatsläge och en förnyad okulär bedömning av fornlämning L2013:8198, en skärvstenshög. Inom det utpekade boplatsområdet drogs åtta schakt som var 3–8 meter långa och 0,2–0,3 meter djupa. Stratigrafin i området bestod av ett 0,15–0,25 meter tjockt matjordslager och under detta vidtog den sterila leran. Inget av arkeologiskt intresse återfanns i schakten. Efter den okulära besiktningen och inmätningen av skärvstenshögen L2013:8198, kvarstår bedömningen som fornlämning.