Arkeologisk utredning etapp 2 vid Sånga-Sundby och Svartsjö

Ramström, A. 2023. Arkeologisk utredning etapp 2 vid Sånga-Sundby och Svartsjö. Sånga-Sundby 2:11, Viggeby 1:1, Svartsjö 1:2 och Svartsjö 1:3, Sånga socken, Ekerö kommun, Stockholms län. Arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:02.

I samband med Vattenfall Eldistribution AB:s planer att anlägga en ny kraftledning mellan Sånga på Färingsö och Lövstafjärden har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 2.

Den arkeologiska utredningen etapp 2 berörde två objekt, objekt 1 och objekt 7 vilka pekats ut som möjliga boplatslägen/aktivitetsytor vid en arkeologisk utredning etapp 1 som genomfördes sommaren 2021 (Ramström 2021).

Sammanfattningsvis kan sägas att det förhistoriska landskapet på den här delen av Färingsö domineras av lämningar från yngre järnålder och medeltid. Detta återspeglas i runstenar, kyrkor och gravfält. Några boplatser från förhistorisk tid är inte kända, byarna däremot har medeltida ursprung.

 Vid schaktningen inom de båda objekten kunde konstateras att inget av dem utgör fornlämning.