Arkeologisk utredning i Lista

Karlenby, L. 2021. Arkeologisk utredning i Lista. Arkeologisk utredning. Fastighet Irsta-Lista 5:3, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland. Arkeologgruppen rapport 2021:26

Inom fastigheten Irsta-Lista 5:3 planerade markägaren att bygga två enplansbostadshus. Länsstyrelsen beslutade att en arkeologisk utredning etapp 2 först skulle genomföras inom aktuell yta. Därmed genomfördes en arkeologisk utredning i form av schaktgrävning inom aktuell yta. Inga fornlämningar påträffades. Däremot fanns två stolphål och en kolfylld ränna från senare tid.