Arkeologisk utredning invid Arboga hospital

Ramström, A. & Strengbom, E. 2023. Arkeologisk utredning invid Arboga hospital. Koberg 2:1, Arboga stad och kommun, Västmanland. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arkeologgruppen AB rapport 2023:43.

I november år 2022 gjorde Arkeologgruppen en arkeologisk utredning etapp 1 i direkt anslutning till och nordost om spetälskehospitalet i Arboga (L2004:3383). Då Arboga kommun, som var kostnadsansvarig för utredningen, ville gå vidare med en arkeologisk utredning etapp 2 till våren år 2023 bestämdes att de båda utredningarna skulle samrapporteras i en rapport. Den arkeologiska utredningen etapp 2 genomförde i juni 2023.

Vid den påföljande arkeologiska utredningen etapp 2 gjordes sökschakt inom objekt 1, 5 och 6. Efter sökschaktsgrävningen visade det sig att objekt 1, den möjliga boplatsen/bytomten inte innehöll några lämningar av arkeologiskt intresse. De två objekten 5–6 visade sig vid schaktning vara skrotsten från en stentäkt eller möjligen en skärpning inför brytning, lämningarna bytte därmed anläggningstyp men inte antikvarisk status efter utredningen etapp 2.

Efter den arkeologiska utredningen etapp 2 kunde konstatera att inga fornlämningar skulle komma att beröras av den tänkta exploateringen av området.