Träflis i Fabriksgatan

Åter på Fabriksgatan – stadslager i Örebro

Balknäs, N. 2022. Åter på Fabriksgatan – stadslager i Örebro. L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och stad, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:14.

I samband med att Örebro kommun utförde markarbeten inom stadslagret L1980:4669 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Fabriksgatan och Nygatan i centrala Örebro. De påträffade lämningarna härrör från efterreformatorisk tid. De äldsta lämningarna består främst av upptrampade gatusnuttar som förbättrats med påfört material i form av träflis och ris. Tidigt byggs staket som avgränsar ägorna mot gatan, något som delvis kan bero på betesdrift. Byggnader tillkom allteftersom. I samband med att bryggeriverksamhet startades vid sekelskiftet 1800 stenlades gatan och bytte namn till Bryggerigatan. Efter stadsbranden år 1854 gjordes storskaliga omstruktureringar av stadens gator. Bland annat ändrades Bryggerigatans riktning och bytte namn till Fabriksgatan. De verksamheter som kan spåras är i första hand odling och djurhållning,
men även andra sysslor kan ha skett på platsen. Då vi ser vilka yrkesgrupper som är ägare till tomterna år 1782 är det påfallande ofta körsnärer och läderhandlare.