Lagersberg

Åter till Lagersberg

Larsson, s. 2020. Åter till Lagersberg. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1982:8406 och L2019:1357, Lagersberg 2:3, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland. Arkeologgruppen AB rapport 2020:23.

arkeologgruppen AB har i januari 2020 genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Lagersbergs säteri utanför Eskilstuna i Södermanland. Anledningen var Norman Arkitektkontor AB:s planerade schaktning för elledning och stolpfundament. Inga lämningar påträffades vid schaktningsgrävningen.