Avgränsning av Östberga bytomt

Larsson, S. & Ohlsson, R. 2023. Avgränsning av Östberga bytomt. L2013:1637, Årsta 1:1, Stockholms kommun, Stockholms län, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Arkeologgruppen AB rapport 2023:44.

Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte gällande Östberga gamla tomt, L2013:1637. Uppdraget utfördes med anledning av en ny detaljplan för Årstafältet. Inför fältarbetet gjordes kart- och arkivstudier av tillgängliga källor som berörde gårdstomten. De historiska kartorna visade på spridda angivelser av gårdsbebyggelsen. Östbergas utsträckning i Kulturmiljöregistret (KMR) är baserad på angivelsen i Häradsekonomiska kartan (1901-06). Bebyggelsen rivs under 1950-talet. Var den äldre historiska bebyggelsen legat går inte att avgöra utifrån kartmaterialet. Platsen för Östberga gamla tomt är idag starkt påverkad av sentida verksamhet och byggnation, vilket lämnade få tillgängliga ytor att schakta på. Inga äldre lämningar påträffades inom arbetsområdet och fornlämningens geometri i KMR har justerats efter avslutat uppdrag.