Blästbruk vid Tälle grindar

Ekman, T. 2021. Blästbruk vid Tälle grindar. L1979:1131, L1979:2976, Tälle 3:1, Hardemo socken, Kumla kommun, Närke. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:14.

En blästplats med datering till romersk järnålder–äldre folkvandringstid har undersökts vid Tälle, nära Östansjö i Hallsbergs kommun, Närke. Sammanlagt undersöktes 104 anläggningar. Endast bottnar återstod då området sedan lång tid varit brukad mark. Då jordarten dessutom utgörs av ren sand innebär det att slitaget på anläggningarna varit stort. Ändå kunde 16 blästugnsgropar och 13 slaggropar identifieras, båda kategorierna tolkade som rester av bläst ugnar. Dessutom undersöktes 25 anläggningar tolkade som kolningsgropar, ett slaggvarp, två rostningsplatser och två lergropar.
Anledning till undersökningen var att Svenska Kraftnät bygger en ny kraftledning. Den passerar järnvägen vid Tälle där blästplatsen delats i två delar av järnvägen. Den har registrerats som två fornlämningar, L1979:1131 och L1979:2976, som nu båda undersöktes. Uppdraget genomfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Örebro län, med kostnadsansvar för Svenska Kraftnät.