Bolunda

Boplatslämningar i Bolunda

Strengbom, E. 2024. Boplatslämningar i Bolunda. L2024:171, Bolunda 3:4, Kolbäck, Hallstahammar, Västmanland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2024:07.

I samband med planer för ett bostadsbygge inom del av fastigheten Bolunda 3:4 har Arkeologgruppen utfört en utredning inom en cirka 7000 kvadratmeter stor yta. Utredningen utfördes under två dagar i september 2023. Sammanlagt grävdes 16 sökschakt inom området vilket resulterade i 21 anläggningar och lager av arkeologiskt intresse. I schakten påträffades härdar och härdbottnar, stolphål, lager och en stenrad. Anläggningarna har registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR) som boplatsområde L2024:171.