Boplatslämningar i Himmelstalund längs Kabelvägen respektive Fiskebyvägen

Karlenby, L. 2021. Boplatslämningar i Himmelstalund längs Kabelvägen respektive Fiskebyvägen. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2019:2751, L2919:2752, L2021:1481, fastighet Himmelstalund 1:1 och Pryssgården 1:1, Norrköpings kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:20.

Norrköpings kommun avsåg att plantera tio lindar längs Kabelvägens östra sida och 20 lindar längs med Fiskebyvägen. Platserna är belägna i ett område där flera fornlämningar har påträffats de senaste åren. Arkeologgruppen AB övervakade schaktningsarbetena och därvid påträffades nya fornlämningar. Längs Kabelvägen påträffades två härdar som möjligen kan knytas till boplatser åt norr, de kan vara utkantsanläggningar belägna inom en större boplats. Längs Fiskebyvägen fanns sedan tidigare två kända boplatsytor. Vid grävningen av de 2×1,8 meter stora trädgroparna framkom tre stolphål samt kulturlager i ett par av groparna i direkt anslutning till en boplats från järnålder (L2019:2752). I den östra delen var groparna redan grävda när kontrollen skulle göras varför bedömningen av fornlämningarna försvårades. Det har även här tidigare undersökts en boplats från järnålder (L2019:2751). Det framgick också att den vattenledning som grävts ned längs med Fiskebyvägen har inneburit stor skada på boplatsen.