Borttagande av dämmande delar av Gusselby kvarndamm

Vinoy, T. 2024. Borttagande av dämmande delar av Gusselby kvarndamm. L1981:3398, L1979:833, 1980:617, Gusselby 6:60 och Gusselby S:1, Linde socken, Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:35.

I samband med arbetet att skapa hindersfria vandringsvägar för fisk och annan vattenlevande fauna har delar av dammen i Gusselby rivits. Dammen ingår i fornlämningen L1981:3398, registrerad som ett hyttområde, och inkluderar även lämningarna L1980:617 (bro), L1979:1383 (såg) och L1979:833 (kvarn). Länsstyrelsen beslutade om en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, vilken utfördes av Arkeologgruppen under maj och juni år 2023. Majoriteten av det fältarkeologiska arbetet kom att beröra det södra utskovet, södra landfästet och ytorna direkt norr om det. Landfästet var inte konstruerat som förväntat, med ett relativt homogent kallmurat material. Istället bestod endast det yttre skiktet av konstruktionen av kallmurad sten vilken i sin tur omgav en fyllning med blandat jord- och stenmaterial. Från norr och öster syns efter rivningen endast ett fåtal huggna stenar. På ytan placerades naturligt stenmaterial som erosionsskydd. Sammantaget tolkas de delar av dammen som påverkades av arbetet som moderna. Huvuddelen av dammens nuvarande konstruktion kan sannolikt tillskrivas tiden kring förra sekelskiftet, med vissa ingrepp även vid mitten av 1900-talet. Extra fokus har lagts på arkiv- och kartstudier eftersom de fältarkeologiska resultaten inte helt överensstämde med tidigare tolkningar. Resultaten från arkivstudierna har stärkt de fältarkeologiska iakttagelserna och bekräftat att dammen huvudsakligen utgörs av moderna konstruktioner. Inga arkeologiska belägg för en äldre dammkonstruktion påträffades.