Bytomt och lägenhetsbebyggelse i Simonstorp och Gållbo

Rönngren, J. 2023. Bytomt och lägenhetsbebyggelse i Simonstorp och Gållbo. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2012:8707, L2012:8708, L2012:9503, L2011:1739, Simonstorp 1:4, Gållbo 3:1, Hällestad och Regna socknar, Finspångs kommun, Östergötlands län. Arkeologgruppen AB rapport 2022:50.

Då Finet AB skulle utföra markarbete i form av nedgrävning av fiberkabel inom Hällestad och Regna socknar i Östergötlands län skulle fyra lämningar i form av lägenhetsbebyggelse att beröras. Arkeologgruppen fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län att utföra arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på dessa platser. Vid schaktning genom lämningarna undveks synliga lämningar såsom husgrunder. I ett fall påträffades en härd. I ett fall uppmärksammades att en lägenhetsbebyggelse hade felaktig lämningstyp och korrigerades till bytomt/gårdstomt. Övriga lägenhetsbebyggelsers antikvariska status reviderades från möjlig fornlämning till fornlämning.