Elarbeten vid Merlänna

Ekman, T. 2022. Elarbeten vid Merlänna. L1982:7334, L1982:7335, L1984:6161, Söderlänna 7:1, Länna socken, Strängnäs kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:15.

Vattenfall Eldistribution AB planerade förbättringar inom elnätet vid Merlänna i Strängnäs kommun. Arkeologgruppen AB har genomfört schaktningsövervakning i anslutning till tre fornlämningar; L1984:6161 (gravfält), L1982:7334 (boplats) och L1982:7335 (boplats). Arbetsområdet utgjordes av plöjd åkermark. Inga fornlämningar berördes vid schaktningen.