Elkabel genom boplats, fornborg, lägenhetsbebyggelse och bytomter i Stora Mellösa

Rönngren, J. 2021. Elkabel genom boplats, fornborg, lägenhetsbebyggelse och bytomter i Stora Mellösa. L1980:3353, L1980:3477, L1980:3563, L1980:3634, L1980:3700, L1980:3803, L1980:4462, L1980:4386, L1980:7589, L2020:518, L2020:540, L2020:542, L2021:1689, L2021:1690, L2021:1761, L2021:1834, L2021:1835 Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Arkeologgruppen AB rapport 2021:24.

Då E.ON Energidistribution AB skulle utföra markarbete i form av nedgrävning av luftledningar inom Stora Mellösa socken i Örebro kommun skulle ett flertal lämningar beröras. Arkeologgruppen AB fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att utföra en arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning och tre undersökningar i form av schaktningsövervakning. Sammanlagt berördes åtta lämningar vilka utgjordes av fossil åkermark, bytomter, lägenhetsbebyggelse och fornborg. Fältarbetet resulterade i att åtta lämningar registrerades i form av boplats, härd, fyndplats, bytomt/gårdstomt, stensättning och husgrund, historisk tid.