En boplats från romersk järnålder i Rinkaby

Vinoy, T. 2022. En boplats från romersk järnålder i Rinkaby. L2022:4578, Rinkaby 3:13, Rinkaby socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:27.

Inför planerat område med villabebyggelse inom fastigheten Rinkaby 3:13 har Arkeologgruppen utfört en arkeologisk utredning. Arbetet utfördes under våren 2022. Utredningsområdet omfattade cirka 1,5 hektar, beläget i Rinkabys östra del, se figur 2. På platsen påträffades ett tjugotal stolphål, en härdrest och en grop, samtliga inom samma område (L2022:4578). De två kolprover som insamlades daterades till romersk järnålder (år 1–400 e.Kr.). Inga fynd hittades.