Ekeby, Kumla, Närke

En Ekeby i Närke – boplatslämningar från äldre bronsålder, järnålder och tidig medeltid

Balknäs, N. och Karlenby, L. med bidrag av Larsson, S. 2022. En Ekeby i Närke – boplatslämningar från äldre bronsålder, järnålder och tidig medeltid.  L1979:1489, Ekeby Prästgård 1:7, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke. Arkeologisk undersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2020:22.

Denna rapport redovisar den arkeologiska undersökningen av boplatslämning L1979:1489 i Ekeby socken, Närke. Fältarbetet genomfördes under hösten 2019 och våren 2020. Bebyggelselämningarna dateras till äldre bronsålder samt yngre järnålder och tidig medeltid.

Dateringar och fynd talar för flera etableringar med en lång period av mänsklig frånvaro däremellan. Runt 1500 f.Kr. fanns bosättning på krönet och en skärvstenshög i sydöst. Denna bosättning försvann relativt fort, varpå backen (i sen tid benämnd Källarbacken) åter låg öde.

Från första århundradet före vår tideräkning fram till vendeltid ser vi odlingsverksamhet inom under-
sökningsytan. Den första bebyggelsen kom åter i vendeltid. Under loppet av cirka 500 år fanns 32 hus inom undersökningsytan. Bebyggelsestrukturen har sannolikt varit flerkärnig med två gårdsenheter på Källarbacken där de boende har haft viss grad av specialisering. I tidig medeltid tillkom en tredje gårds-
bebyggelse. Järnframställning och metallhantverk har främst funnits nedanför slänten i öster, medan textilhantverk, matlagning och ölbryggning fanns i väster.

Lämningarna från yngre järnålder och medeltid är motsägelsefulla. Flera indicier finns på att Ekeby var socialt stratifierat under yngre järnålder. Vissa företeelser talar för goda ekonomiska förhållanden, andra ger motsatta signaler. I ekvationen tillkommer även ett gravfält och en Eskilstunakista med därtill förmodad träkyrka. Mycket tyder på att den undersökta bebyggelsen på Källarbacken var del av en större bebyggelse där en huvudgård funnits öster om undersökningsytan. Runt år 1200 flyttar bebyggelsen
västerut i samband med införandet av huvudgårdar och landboväsende. Under medeltid doneras sedan marken till kyrkan. Arvtagare till järnålderns storgård är ännu i drift: Ekeby prästgård.