En jordkula och en vendeltida kokgrop i Bråstorp

Larsson, S. 2022. En jordkula och en vendeltida kokgrop i Bråstorp. L2020:10087, L2020:10099, Bråstorp 1:8, Motala socken, Motala kommun, Östergötland. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2. Arkeologgruppen AB rapport 2022:37.

Arkeologgruppen har under våren 2020 genomfört en arkeologisk förundersökning av L2020:10087, fångstgrop, samt en arkeologisk utredning etapp 2 av L2020:10099, backstuga. L2020:10087 visade sig vid schaktning inte utgöra en fångstgrop utan en större kokgrop anlagd i en nedgrävning. Datering av träkol från kokgropen visade att den använts någon gång mellan 590 och 660 e.Kr, det vill säga vendeltid.

Utredningsgrävningen av L2020:10099 visade att backstugan haft en mycket simpel konstruktion med få bevarade strukturer. Metalldetektering och grävning kunde bara påvisa sentida föremål. I samband med utredningen dokumenterades även ett tillhörande röjningsröse och åkerytor. Lämningen har efter avslutat uppdrag fått en ny geometri i Kulturmiljöregistret samt den antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk lämning då den inte uppfyller åldersrekvisitet.