Fynd från Nora

Ett japanskt fornfynd i en sentida avfallsgrop i Nora

Rönngren, J. 2022. Ett japanskt fornfynd i en sentida avfallsgrop i Nora. L1980:2801, Väduren 19, Nora socken och kommun, Örebro län, Västmanland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB rapport 2020:33.

Det aktuella undersökningsområdet, beläget i kvarteret Väduren i Nora stad, var 107 kvadratmeter stort. Ett schakt grävdes som omfattade hela undersökningsområdet. I schaktet påträffades odlingslager och en avfallsgrop, vilka utifrån fynden dateras till sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Kartstudier visar att undersökningsområdet under denna tid ägdes av borgmästaren i Nora. I avfallsgropen påträffades en skärva av stengods hörande till ett sojakrus, daterat 1790–1820 och producerat i Japan. Sojakruset som påträffades tillsammans med yngre keramik hade möjligen nyttjats som samlarobjekt och antikvitet.