Fiber genom bergsbrukslämningar i Sörskaten

Balknäs, N. & Ramstöm, A. 2023. Fiber genom bergsbrukslämningar i Sörskaten. L2012:8688, L2012:9124, L2021:9293, L2020:1227, L2023:992. Inom fastigheterna Starsjö 2:6, Valstorp 1:4, Malmstorp 2:1, Malmstorp 2:8, Åsebro 1:1, Dalkarshyttan 2:1, Ruggestorp 1:6, Djurshyttan 3:11 och Bakarebo 1:3. Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:13.

Arkeologgruppen har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Finspångs kommun, Hällestads socken, längs med Sörskatevägen mellan Sätra och Grytstorp. Arbetet inleddes med en genomgång av det historiska kartmaterialet för att utröna eventuella ytterligare platser där det kunde vara aktuellt med närvaro vid schaktningen utöver de i Kulturmiljöregistret (KMR) sedan tidigare kända lämningarna. Själva fältarbetet, i form av schaktningsövervakning invid lämningar, skedde i etapper under åren 2021–2022. Utifrån de historiska kartstudierna kunde två nyregistreringar göras i KMR, L2023:937, bytomt, uppgift om och L2023:992, husgrund, historisk tid, övrig kulturhistorisk lämning. Två lämningar har i samband med schaktningsövervakningen fått ändrad antikvarisk status till fornlämning, L2012:9293, lägenhetsbebyggelse och L2012:8688, gruvområde. En lämning, L2020:1227, gårds/bytomt, fornlämning, har fått en ny geometri i KMR. Fornminnesinventeringens andragångsinventering gjordes i området år 1980 och den förändrade antikvariska statusen hänger samman med ålderskriteriet i Kulturmiljölagen (KML) som inte fanns vid tiden för de storskaliga inventeringarna. I de schakt som grävdes invid L2012:8688 kunde gruvverksamhet i form av skrädsten av olika typer konstateras i samtliga schakt, S116–118, skrädsten hittades även i schakt S115, invid Brogruvan/Bykgruvorna (L2012:8596). Inom den historiska bytomten Gärtorp hittades i schakt S126 ett lager i form av en slagglins som möjligen kan utgöra ett byggnationslager. I övriga schakt hittades inget av arkeologiskt intresse.