Skåle klint

Flottningslämningar längs Skålebäcken – kunskapsunderlag för del av Skålebäckens vattensystem

Rönngren, J. 2022. Flottningslämningar längs Skålebäcken – kunskapsunderlag för del av Skålebäckens vattensystem. Hallsbergs socken och kommun, Örebro län, Närke. Arkeologisk inventering – kunskapsunderlag. Arkeologgruppen AB rapport 2020:35.

På uppdrag av SGS Analytics har Arkeologgruppen utfört en fältinventering och skapat kunskapsunderlag för Skålebeäcken mellan Skåledammen och Tisaren. Kunskapsunderlaget är baserat på resultaten av kart- och arkivstudier samt fältinventering. Inför utförd inventering fanns inga registrerade lämningar inom inventeringsområdet. I och med arbetet har två nya lämningar registrerats och en redan registrerad lämning reviderats. Den senare lämningen reviderades då dess lämningsyta utvidgades till att ingå inom inventeringsområdet.

De registrerade lämningarna utgörs av:
• 1 flottningsanläggning (övrig kulturhistorisk lämning)
• 1 dammvall (övrig kulturhistorisk lämning)


Den reviderade lämningen utgjordes av:
• 1 bytomt/gårdstomt, tidigare registrerad som lägenhetsbebyggelse (möjlig fornlämning)

Vattenverksamhet inom inventeringsområdet kan främst beläggas under sent 1800-tal i samband med att en flottled upprättades genom Skåle. Vattendraget har rätats, rensats och en ränna av trä anlades inom delar av vattendraget för att underlätta vid flottning. Rester efter flottningsrännan var synlig vid två platser längs inventeringsområdet. För att möjliggöra flottning har även ett flertal dammar i Skåle anlagts varav en dammvall (Skåledammen) var belägen inom inventeringsområdet. Flottningsverksamhet bör ha inletts strax efter att en ny såganläggning anlades vid Skogaholm år 1879. Skålebäckens flottled var ännu delvis i bruk under tidigt 1930-tal.